Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Soi cầu online chuẩn ngày :18-07-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
18-07-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
17-07-19Đà Nẵng: 45,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
16-07-19Đắc Lắc: 11,
Quảng Nam: 82
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
226
15-07-19TT Huế: 54,
Phú Yên: 45
Trúng Phú Yên280
14-07-19Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 45
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
229
13-07-19Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
266
12-07-19Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 66
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
230
11-07-19Bình Định: 75,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 23
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
10-07-19Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 19
Trúng Khánh Hòa229
09-07-19Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 96
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
237
08-07-19TT Huế: 04,
Phú Yên: 66
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
241
07-07-19Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
257
06-07-19Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
269
05-07-19Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
264
04-07-19Bình Định: 41,
Quảng Trị: 28,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
263
03-07-19Đà Nẵng: 67,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
277
02-07-19Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
251
01-07-19TT Huế: 01,
Phú Yên: 90
Trúng TT Huế254
30-06-19Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 29
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
29-06-19Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 45,
Đắc Nông: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
284
28-06-19Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 26
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
251
27-06-19Bình Định: 44,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 62
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
26-06-19Đà Nẵng: 17,
Khánh Hòa: 23
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
257
25-06-19Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
267
24-06-19TT Huế: 85,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265
23-06-19Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
268
22-06-19Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 05,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
248
21-06-19Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
258
20-06-19Bình Định: 93,
Quảng Trị: 91,
Quảng Bình: 80
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
19-06-19Đà Nẵng: 21,
Khánh Hòa: 50
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
224
18-06-19Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 99
Trúng Đắc Lắc259
17-06-19TT Huế: 63,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250